Vandaag zijn de onderhandelingen tussen de drie partijen VVD, CDA en PVV gestart, die samen een rechtse regering trachten te vormen. Zoals velen hebben kunnen horen en lezen is Marc Rutte (VVD) geen fan van subsidies voor windturbines. Ik hoop wel dat hij dan ook direct de miljoenen kostende subsidies op fossiele brandstoffen (o.a. kolen) stop zet en de ondergrondse opslagkosten van CO2 in ogenschouw neemt. Dan zal snel duidelijk worden dat de alternatieve manieren om energie op te wekken helemaal niet zo duur zijn. Vandaag pleitte het Regieorgaan EnergieTransitie ervoor het aandeel duurzame energie in de komende kabinetsperiode elk jaar met 1% te laten groeien. Het wil ook dat de overheid inzet op een besparing van energie met minimaal 2% per jaar. Dit stond in het op dezelfde dag gepubliceerde “Ëœzevenpuntenplan’, waarvan de kern is dat investeren in duurzame energie loont. Investeren in duurzame energie is een betere manier om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen dan het investeren in kernenergie en het opvangen en opslaan van de CO2, die vrijkomt bij onder meer de kolencentrales. De denktank baseert zich onder meer op een nieuw rapport van het bureau Stichting Economisch Onderzoek (SEO). Het bureau, wat gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam, zette de kosten en baten van maatregelen, om de komende veertig jaar de uitstoot van CO2 met 80% te beperken, op een rij. Er werd gekeken naar een mogelijke energievoorziening die gebaseerd is op fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie) en kernenergie. Het broeikasgas moet dan nog wel worden opgeslagen. Daarnaast werd gekeken naar een alternatief, waarbij sterk wordt ingezet op wind, zon en biomassa. Het Regieorgaan EnergieTransitie stelt dat het gaat om een “Ëœpolitieke afweging’. De effecten op de economie hoeven niet doorslaggevend te zijn, omdat de inzet van fossiele brandstoffen op de langere duur niet houdbaar is. Het resultaat van deze studie ligt in lijn met een eerdere studie, welke in opdracht van het European Climate Foundation is gedaan. Deze laatste betrof een studie over de toekomstige Europese energievoorziening. Misschien dat Ivo Opstelten het rapport nog tijdig onder ogen krijgt en Marc Rutte kan overtuigen het toch anders te gaan doen. Maar wellicht dat er onder de MVO leden nog mensen zijn die VVD’ ers kennen met invloed op het te voeren beleid. Zo ja: doe uw uiterste best!
Een samenvatting van het rapport is te lezen via bijgaande link.

http://www.senternovem.nl/mmfiles/SEO%20rapport%202010-40%20Investeren%20in%20een%20schone%20toekomst%20samenvatting%20en%20hoofdconclusies_tcm24-340138.pdf

Website: http://www.thegreenspeculator.com

Bron: EMEA Persberichten