Utrecht, 21 april 2010 – In de eerste maanden van 2010 is er door VRB Belastingadviseurs en andere stamrecht BV oprichters weer onderzoek gedaan naar de voorkeuren die leven ten aanzien van de verschillende aanwendingsmogelijkheden die men heeft met een ontslagvergoeding. Uit verschillende onderzoeken blijkt wederom dat de voordelen die men heeft met een stamrecht BV nog steeds doorslaggevend zijn en groter zijn dan deze van banksparen of een stamrechtverzekering.

Stamrecht vrijstelling
Tot 1 januari 2010 was het enkel mogelijk om middels een stamrechtverzekering of middels het oprichten van een stamrecht BV gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. In de stamrechtvrijstelling staat beschreven dat men onder voorwaarden nog geen belasting hoeft te betalen over een ontslagvergoeding. Vanaf 1 januari 2010 is stamrecht banksparen geïntroduceerd. Met een stamrecht bankrekening kan men een ontslagvergoeding belastingvrij parkeren bij een banciare instelling.

Het oprichten van een stamrecht BV
Nu het eerste kwartaal van 2010 alweer ruim voorbij is blijkt dat de stamrecht BV veruit favoriet is vergeleken met de twee andere aanwendingsmogelijkheden (stamrechtverzekering en stamrecht banksparen). Kiest men ervoor een stamrecht BV op te richten dan dient men een stamrechtovereenkomst op te stellen tussen de stamrecht BV en de schadeloosgestelde (de begunstigde). In een dergelijke stamrechtovereenkomst staat onder andere beschreven dat de stamrecht BV een stamrechtverplichting heeft aan de begunstigde en dat er uiterlijk op de 65 jarige leeftijd, of ieder moment daaraan voorafgaand, een periodieke stamrecht uitkering moet plaatsvinden.

De voordelen van een stamrecht BV
Met een stamrecht BV heeft men verschillende voordelen en mogelijkheden die men niet heeft met de stamrechtverzekering en met stamrecht banksparen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gelden te lenen van de eigen stamrecht BV en is het mogelijk om een eigen bedrijf op te starten vanuit een stamrecht BV. Naast deze twee voordelen zijn er nog andere voordelen met een stamrecht BV. Op www.bvspecialist.nl kan men meer informatie vinden over het oprichten van een BV of stamrecht BV.

Stamrecht BV en lenen
De stamrecht BV mag gelden uitlenen. De stamrecht BV wordt vaak gebruikt om gelden te lenen en hiermee in privé de hypotheek van de bank over te nemen. Men dient in alle gevallen wel een leningsovereenkomst op te stellen tussen de stamrecht BV (de geldverstrekker) en degene die de gelden leent. Een dergelijke leningsovereenkomst dient zakelijk te zijn en men dient rekening te houden met een zakelijk rentepercentage.

Stamrecht BV en het starten van eigen bedrijf
De stamrecht BV wordt vaak gebruikt om een eigen bedrijf te starten. Het starten van een eigen bedrijf is een aantrekkelijke mogelijkheid met een stamrecht BV. Men kan zakelijke kosten opvoeren en betalen met de bruto ontslagvergoeding. De belastingdienst betaalt dus bijna de helft mee met uw bedrijfskosten en investeringen. Via de website: www.startersspecialist.nl kan men meer informatie vinden over het starten van een eigen bedrijf.

Stamrecht BV en het voeren van administratie
Met een stamrecht BV krijgt men te maken met het voeren van een administatie. Het voeren van een administratie voor een stamrecht BV is in de regel eenvoudig. Men dient gedurende het fiscale boekjaar alle bescheiden die betrekking hebben op de financiële aspecten van de stamrecht BV (bankafschriften, facturen, beleggingsoverzichten) te bewaren. Na afloop van het boekjaar dient men een jaarrekening op te stellen en een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Deze werkzaamheden mag men zelf verzorgen of administratiekantoor inschakelen.
Stamrecht BV en de kosten
Men dient bij het oprichten van een stamrecht BV rekening te houden met kosten. Deze kosten zijn onder te verdelen in oprichtingskosten en jaarlijkse kosten (onderhoudskosten). De onderhoudskosten liggen hoofdzakelijk gelegen in de eventuele kosten voor het voeren van een administratie, de jaarlijkse contributie voor de Kamer van Koophandel en bancaire kosten. Ten aanzien van de oprichtingskosten is het aan te raden met verschillende belastingadvieskantoren een afspraak te maken. Men dient zich te laten voorlichten over de (vaste) oprichtingskosten en de daarbij behorende dienstverlening. Een stamrecht BV kan in de toekomst worden verkocht of men dient de stamrecht BV op te heffen. Wanneer men komt te overlijden dan komen de aandelen van de stamrecht BV toe aan de erfgenamen en zal de stamrecht BV aan eventuele andere begunstigden gaan uitkeren. Het geld blijft dus altijd binnen de familie.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over dit bericht kan men contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs. Pim van Rijswijk is telefonisch te bereiken op nummer: 0346 – 555 797. Meer informatie over VRB Belastingadviseurs kan men terugvinden op: www.vrbadvies.nl en www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl

Website: http://www.vrbadvies.nl